продолжение:  1   2

     Стаття 23. Припинення права користування мисливськими
                угіддями
     Право користування мисливськими угіддями припиняється у разі:
     закінчення строку користування;
     добровільної відмови від користування;
     припинення діяльності   юридичних   осіб,   яким   надано   у користування мисливські угіддя;
     систематичного невиконання   обов'язків   щодо   охорони   та відтворення мисливських тварин, зобов'язань, обумовлених договором між  користувачем  мисливських  угідь  та власником (користувачем) земельних ділянок або місцевим органом  спеціально  уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі ведення мисливського господарства та полювання;
     погіршення якості мисливських угідь з вини їх користувача;
     в інших випадках, передбачених законодавством.
     Рішення про   припинення   права   користування  мисливськими угіддями, крім випадку закінчення строку користування, приймаються за  поданням місцевих органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у  галузі  мисливського  господарства  та полювання або у галузі охорони навколишнього природного середовища тими самими органами,  які уповноважені на надання у  користування мисливських угідь.
Стаття 24. Плата за користування мисливськими угіддями
     Користування мисливськими угіддями є платним.
     Розмір та порядок внесення плати за користування мисливськими угіддями визначаються  у  договорі  між  користувачем  мисливських угідь  та  власником або постійним користувачем земельних ділянок, на яких знаходяться ці угіддя.
     Розмір плати   за    користування    мисливськими    угіддями встановлюється  залежно від їх місцезнаходження,  природної якості та інших факторів.

     Стаття 25. Збір за використання мисливських тварин як
                природного ресурсу загальнодержавного значення

     За використання  мисливських  тварин  як  природного  ресурсу загальнодержавного  значення  з  користувачів  мисливських   угідь справляється збір.
     Збір за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення не справляється у разі:
     використання  тварин  у цілях, передбачених статтями 32 та 33 цього Закону;
     добування тварин, які не перебувають у державній власності.
     Розмір збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного  значення  встановлюється  для  окремих видів  (груп видів) тварин залежно від їх поширення,  чисельності, відтворювальної здатності та обсягу добування.
     Порядок справляння   і   розміри   збору   за    використання мисливських   тварин   як  природного  ресурсу  загальнодержавного значення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

    Стаття 26. Розподіл коштів від сплати збору за використання
                мисливських тварин як природного ресурсу
                загальнодержавного значення

     Кошти від сплати збору за використання мисливських тварин  як природного  ресурсу  загальнодержавного значення перераховуються у розмірі 50 відсотків до державного бюджету і  50  відсотків  -  до республіканського  бюджету  Автономної  Республіки Крим,  бюджетів областей, міст Києва і Севастополя.
     Кошти від сплати збору за використання мисливських тварин  як природного  ресурсу  загальнодержавного значення,  що надходять до республіканського бюджету  Автономної  Республіки  Крим,  бюджетів областей, міст  Києва і Севастополя,  розподіляються між місцевими бюджетами різних  рівнів  відповідно  Верховною  Радою  Автономної Республіки Крим,  обласними, Київською і Севастопольською міськими радами.
Стаття 27. Охорона і відтворення мисливських тварин
     З метою охорони та відтворення мисливських тварин користувачі в межах своїх мисливських угідь виділяють не менш як 20  відсотків площі угідь,  на яких полювання забороняється.  Порядок визначення територій для цієї мети  встановлюється  спеціально  уповноваженим центральним   органом   виконавчої  влади  у  галузі  мисливського господарства та полювання.

     Користувачі мисливських     угідь     здійснюють     комплекс біотехнічних   та   інших   заходів,  спрямованих  на  охорону  та відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування.
     Користувачі мисливських  угідь  встановлюють за погодженням з місцевими органами спеціально уповноваженого  центрального  органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання і місцевими органами спеціально уповноваженого  центрального  органу виконавчої   влади   у  галузі  охорони  навколишнього  природного середовища пропускну спроможність мисливських угідь.

Стаття 28. Упорядкування мисливських угідь

     Користувачі мисливських  угідь   забезпечують   упорядкування мисливських угідь, наданих їм у користування.
     Порядок    проведення    упорядкування    мисливських   угідь визначається   спеціально   уповноваженим   центральним    органом виконавчої  влади  у галузі мисливського господарства та полювання за погодженням із  спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої   влади   у  галузі  охорони  навколишнього  природного середовища.
Стаття 29. Єгерська служба
     З метою охорони мисливських угідь користувачі угідь створюють єгерську  службу  з  розрахунку  не  менш  як один єгер на 7 тисяч гектарів  лісових  і  10 тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь.
Стаття 30. Права та обов'язки користувачів мисливських угідь

     Користувачі мисливських угідь мають право:
     користуватися    державним   мисливським   фондом   у   межах мисливських угідь;
     використовувати мисливських    тварин    та     користуватися мисливськими угіддями в установленому порядку;
     розпоряджатися мисливськими тваринами,  добутими або набутими в інший спосіб у законному порядку, і доходами від їх реалізації;
     організовувати полювання для мисливців;
     отримувати  відшкодування вартості будівель, споруд та іншого нерухомого  майна,  яке  належить  їм  на праві власності,  у разі переходу права користування мисливськими угіддями від них до інших користувачів.  (  Частину першу статті 30 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003 )
     Користувачі мисливських угідь зобов'язані:
     додержуватися встановлених правил,  норм,  лімітів і  строків добування мисливських тварин;
     виконувати біотехнічні заходи, виділяти мисливські угіддя для охорони  і  відтворення  мисливських  тварин,  визначати пропускну спроможність мисливських угідь та забезпечувати їх упорядкування;
     раціонально використовувати  державний  мисливський фонд,  не допускати погіршення екологічного стану мисливських угідь;
     проводити первинний облік чисельності і добування мисливських тварин,  вивчати їх стан та характеристики угідь і в установленому порядку подавати цю інформацію органам,  які здійснюють  державний облік чисельності тварин та облік їх добування, ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу;
     негайно інформувати місцеві органи спеціально  уповноваженого центрального    органу   виконавчої   влади   у   галузі   охорони навколишнього  природного  середовища,  спеціально  уповноваженого центрального   органу   виконавчої  влади  у  галузі  мисливського господарства  та полювання, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби  про  виявлення  випадків  захворювань  тварин,  погіршення стану  середовища  їх  перебування, виникнення загрози знищення та загибелі  тварин,  здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і боротьби із захворюваннями;
     обладнати згідно    з    ветеринарно-санітарними     вимогами майданчики  для  оброблення  відстріляної  на  полюванні дичини та забезпечити   проведення    представниками    органів    державної ветеринарної  медицини  ветеринарно-санітарної  експертизи дичини, призначеної для використання на харчові цілі;
     здійснювати охорону державного мисливського фонду, створювати єгерську службу;
     додержуватися режиму  охорони  тварин,  занесених до Червоної книги  України  і  включених  до  переліків  видів   тварин,   які підлягають  особливій  охороні  на території Автономної Республіки Крим та областей,  у  межах  наданих  у  користування  мисливських угідь;
     не допускати   самовільного   переселення  або  акліматизації тварин;
     не допускати до полювання мисливців у кількості, що перевищує пропускну спроможність мисливських угідь;
   проводити комплексні  заходи,  спрямовані  на відтворення,  у тому числі штучне,  мисливських тварин,  збереження  і  поліпшення середовища їх перебування,  щорічно вкладати кошти на їх охорону і відтворення з розрахунку на 1 тисячу  гектарів  лісових  угідь  не менше   шести,   польових   -   чотирьох,  водно-болотних  -  двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
     здійснювати заходи   щодо   виконання   загальнодержавних   і місцевих екологічних програм з питань охорони тваринного світу;
     самостійно припиняти  використання  мисливських тварин у разі погіршення їх стану та умов  існування,  зниження  відтворювальної здатності  та виникнення загрози знищення тварин,  негайно вживати заходів  до  усунення  негативних  факторів  впливу  на  тварин  і середовище їх перебування;
     безперешкодно допускати до перевірки стану мисливських угідь, усіх об'єктів,  де  утримуються,  перероблюються  та  реалізуються мисливські тварини, представників органів, що здійснюють державний контроль  у  галузі  мисливського   господарства   та   полювання, своєчасно виконувати їх законні вимоги.
     У разі  невиконання  або  порушення  користувачем мисливських угідь зазначених вимог спеціально уповноважений  орган  виконавчої влади   у   галузі  мисливського  господарства  та  полювання  або спеціально уповноважений орган виконавчої влади у  галузі  охорони навколишнього  природного  середовища  можуть  попередити його про необхідність усунення порушення у визначений термін чи  заборонити використання   державного   мисливського  фонду  в  угіддях  цього користувача терміном до трьох років.
     Користувачі мисливських угідь можуть мати й інші  передбачені законом права та обов'язки щодо використання мисливських тварин та користування мисливськими угіддями.

     Стаття 31. Гарантії і захист прав користувачів мисливських
                угідь

     Права користувачів мисливських угідь охороняються законом.
     Припинення права  використання  державного мисливського фонду або права користування мисливськими угіддями може мати місце  лише у випадках, передбачених статтею 23 цього Закону.
    У    разі    дострокового   припинення   права   користування мисливськими угіддями,  що сталося не з  ініціативи  або  вини  їх користувача,  йому  відшкодовуються  витрати на проведені протягом останніх трьох років комплексні заходи,  спрямовані на  охорону  і відтворення,  у тому числі штучне,  мисливських тварин, поліпшення середовища перебування тварин,  а також  повна  вартість  робіт  з останнього    упорядкування    цих    угідь.   Зазначені   витрати відшкодовуються  за  рахунок  нового  користувача  цих  угідь  або органу,  який прийняв таке рішення. ( Статтю 31 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003 )
    Порушені права   користувачів  мисливських  угідь  підлягають поновленню.
     Поновлення  порушених  прав  користувачів  мисливських  угідь
провадиться    радами,    місцевими   державними   адміністраціями
відповідно  до  їх  повноважень,  судом   або  третейським  судом.
(  Частина  статті  31  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )

    Стаття 32. Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли
                мисливських тварин для ветеринарно-санітарної
                експертизи

     Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводяться незалежно від   строків  мисливського  сезону  працівниками,  уповноваженими здійснювати охорону  мисливських  угідь,  за  дозволом  спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  у  галузі мисливського господарства та полювання,  а в  межах  територій  та об'єктів природно-заповідного фонду - за дозволом місцевого органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої  влади  у галузі  охорони навколишнього природного середовища,  за письмовою заявою користувача мисливських угідь.
     Відстріл мисливських  тварин  у   встановлених   ветеринарною службою   вогнищах   сказу   та   інших   небезпечних  захворювань здійснюється відповідно до законодавства про ветеринарну медицину.
     Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин    для   ветеринарно-санітарної   експертизи   здійснюються відповідно до лімітів їх добування.
     Тварини, добуті  протягом  мисливського  сезону,   вважаються добутими  в  межах  ліміту  цього мисливського сезону,  а тварини, добуті в міжсезоння,  - у  межах  ліміту  наступного  мисливського сезону.

     Стаття 33. Відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин,
                добування мисливських тварин для наукових цілей,
                переселення в нові місця перебування

     Відстріл та  відлов  вовків,  бродячих  собак і котів,  сірих ворон,  сорок,  граків   здійснюються   мисливцями   за   дозволом користувача  мисливських  угідь  під  час  полювання  на інші види мисливських тварин.
     Відстріл та відлов перелічених тварин, а також вовка і лисиці не  в  мисливський  сезон  або  в заборонених для полювання місцях здійснюються мисливцями за дозволом  місцевого  органу  спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  у  галузі мисливського господарства та полювання,  а в  межах  територій  та об'єктів природно-заповідного фонду - за дозволом місцевого органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої  влади  у галузі  охорони навколишнього природного середовища,  за письмовою заявою користувача мисливських угідь.
     Місцеві органи спеціально уповноваженого центрального  органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання і користувачі  мисливських  угідь  можуть  безоплатно  забезпечувати мисливців,  які  добувають  зазначених  тварин,  набоями  та іншим необхідним  спорядженням,   установлювати   для   них   відповідні винагороди (пільги).
     Добування вовків,  лисиць,  бродячих  собак  і  котів,  сірих ворон,  сорок,  граків і сойок належить  до  службових  обов'язків працівників, уповноважених здійснювати охорону мисливських угідь.
     Добування лисиць  і  єнотовидних собак протягом року в місцях інтенсивного розведення дрібної дичини здійснюється  працівниками, уповноваженими на охорону мисливських угідь, за дозволом місцевого органу спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої влади  у галузі мисливського господарства та полювання,  а в межах територій та об'єктів природно-заповідного  фонду  -  за  дозволом місцевого  органу  спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої  влади  у  галузі  охорони   навколишнього   природного середовища, за письмовою заявою користувача мисливських угідь.
    Добування мисливських тварин для наукових цілей,  переселення в  нові  місця  перебування,  а  також  збирання   пташиних   яєць здійснюються  за  дозволами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього  природного середовища, які видаються у встановленому ним порядку.

     Стаття 34. Підготовка та використання на полюванні собак
                мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів

     Натаскування, наганяння,  вимуштрування, польові випробування і  змагання  мисливських  собак  проводяться  на окремих ділянках, виділених для цієї мети користувачем мисливських угідь,  у строки, що  встановлюються  спеціально  уповноваженим  центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання.
     Виявлені в мисливських угіддях без нагляду  породисті  собаки відловлюються,  про  що письмово повідомляються районні та обласні організації,  які провадять реєстрацію  відповідних  порід  собак.  Безпородні собаки можуть бути відстріляні.
     Відловлені собаки   залишаються   у  користувача  мисливських угідь,  де вони були відловлені,  або в особи, яка їх відловила та утримує.  Власники  собак  зобов'язані  відшкодовувати  витрати на тимчасове утримання собак.
     Власники собак,  які допустили їх  у  мисливські  угіддя  без нагляду,  несуть  відповідальність як порушники правил полювання і відшкодовують користувачу мисливських угідь  заподіяні  при  цьому збитки.
     На собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів, які використовуються для польових випробувань або  полювання,  власник повинен  мати  паспорт  з  відміткою  про  допуск  до  полювання в поточному році.
   Форма паспорта,  порядок його видачі, а також порядок ведення племінних  книжок  мисливських  собак визначаються органами,  яким надано це право згідно з чинним законодавством.
     На ловчих звірів і птахів паспорти видаються лише на підставі оформлених  у  встановленому  порядку  документів,  що засвідчують законність набуття цих тварин.

Стаття 35. Продукція полювання, мисливські трофеї

     Перната дичина та хутрові звірі, а також субпродукти копитних тварин,  добутих  мисливцем  під час полювання в установленому цим Законом порядку, є власністю мисливця.
     Шкури, м'ясо, роги та ікла копитних тварин, добутих у процесі полювання,  а також відловлені живі тварини здаються користувачеві мисливських угідь.  Учасники полювання мають  переважне  право  на придбання цієї продукції.
     При цьому   м'ясо   копитних   тварин   може  реалізовуватися учасникам полювання із знижкою до 30 відсотків (частка мисливця).
     Підлягають обов'язковій здачі користувачеві мисливських угідь зібрані скинуті роги лані,  оленя,  козулі,  лося, загиблі тварини або їх частини,  а  також  відловлені  хворі  чи  травмовані  живі тварини.
     Користувач мисливських  угідь  з  дозволу  органів  державної ветеринарної медицини має право самостійно реалізовувати зазначену продукцію   полювання   (у   тому  числі  мисливські  трофеї)  або здійснювати її переробку за наявності документів,  що  засвідчують законність її набуття, у порядку, встановленому законодавством.
     Продукція полювання (у тому  числі  мисливські  трофеї),  яка знаходиться  у  юридичних  і  фізичних  осіб  без  документів,  що засвідчують  законність  її  набуття,  або  продукція,  добута   з порушенням правил полювання, вважається незаконно добутою.
     Мисливські  трофеї,  одержані  від  добутих  копитних тварин, підлягають обов'язковій реєстрації у користувача мисливських угідь з оформленням відповідного трофейного листа із зазначенням у ньому місця, часу їх добування, оцінки трофейної якості. ( Частина сьома статті  35  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 )
    Порядок реєстрації  мисливських  трофеїв,  форма  та  порядок
видачі  трофейних  листів  визначаються  спеціально  уповноваженим
центральним   органом   виконавчої  влади  у  галузі  мисливського
господарства   та   полювання   за   погодженням   із   спеціально
уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  у  галузі
охорони навколишнього природного середовища.

     Стаття 36. Надходження коштів від ведення мисливського
                господарства

     Кошти від   реалізації  мисливцям  ліцензій  та  відстрільних карток на добування мисливських  тварин,  продукції  полювання  (у тому   числі  живих  мисливських  тварин),  надання  послуг,  інші надходження від ведення мисливського господарства зараховуються на рахунки користувачів мисливських угідь.
     Користувачі   мисливських   угідь  одержують  від  спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  у  галузі мисливського  господарства та полювання або визначеного ним органу ліцензії   на  добування  кабана,  лані,  оленів  благородного  та плямистого,  козулі,  лося,  муфлона, білки, бабака, бобра, нутрії вільної, ондатри, куниць лісової та кам'яної, норки американської, тхора лісового за плату, розмір якої визначається за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансів.
     Кошти від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій, а  також  за  видачу  посвідчень  мисливця та щорічних контрольних карток  обліку  добутої  дичини  і   порушень   правил   полювання зараховуються  на  рахунок  спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади  у  галузі  мисливського  господарства  та полювання  і використовуються на охорону та відтворення державного мисливського  фонду.  Зазначені  кошти  включаються  до  кошторису доходів  і  видатків спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та  полювання, і  на  цю  суму  зменшується  обсяг  його  фінансування за рахунок Державного бюджету України.(  Стаття  36  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 )

                            Розділ V
КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛЮВАННЯМ ТА ВЕДЕННЯМ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

     Стаття 37. Державний контроль у галузі мисливського
                господарства та полювання

     Державний контроль  у  галузі  мисливського  господарства  та
полювання  здійснюється  Кабінетом  Міністрів України,  спеціально
уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  влади  у   галузі
мисливського  господарства та полювання,  спеціально уповноваженим
центральним   органом   виконавчої   влади   у   галузі    охорони
навколишнього   природного   середовища,  їх  місцевими  органами,
місцевими державними адміністраціями,  іншими державними  органами відповідно до законодавства.
Стаття 38. Громадський контроль за полюванням

     Громадський контроль  за полюванням здійснюється громадськими інспекторами  охорони  навколишнього  природного   середовища   та громадськими мисливськими інспекторами.
     Повноваження громадських  інспекторів  охорони  навколишнього природного середовища визначаються положенням,  яке затверджується спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища  відповідно  до закону.
     Повноваження громадських мисливських інспекторів визначаються положенням,   яке    затверджується    спеціально    уповноваженим центральним   органом   виконавчої  влади  у  галузі  мисливського господарства та полювання відповідно до закону.

     Стаття 39. Права працівників, уповноважених здійснювати
                контроль у галузі мисливського господарства
                та полювання

     Посадові особи спеціально уповноваженого центрального  органу
виконавчої   влади   у  галузі  охорони  навколишнього  природного
середовища,   спеціально   уповноваженого   центрального    органу
виконавчої  влади  у галузі мисливського господарства та полювання та їх органів на місцях відповідно до законодавства мають право:

1)    давати обов'язкові до  виконання  вказівки  (приписи)  про усунення порушень вимог цього Закону;

2)перевіряти  документи  на  право  полювання  та  добування мисливських тварин в інших цілях,  зупиняти транспортні  (плавучі) засоби  та  проводити їх огляд та огляд речей,  знарядь полювання, добутої продукції та інших предметів;

3)доставляти осіб,  які порушують вимоги  цього  Закону,  до органів внутрішніх справ, органів місцевого самоврядування;

4)вилучати в осіб, які порушують правила полювання, знаряддя добування  тварин,  транспортні  (плавучі)  засоби,  обладнання  і предмети,  що були знаряддям порушень, незаконно добутих тварин та іншу продукцію полювання, а також відповідні документи;

5)проводити фотографування, звукозапис, кіно- та відеозйомку як  додаткові  заходи для запобігання та розкриття порушень правил полювання та інших вимог, установлених цим Законом;

6)складати протоколи про порушення правил  полювання,  інших встановлених цим Законом вимог;

7)вільно відвідувати підприємства,  установи та організації, які здійснюють  добування,  утримання,  зберігання  або  переробку мисливських  тварин,  території  та  об'єкти  природно-заповідного фонду  з   метою   здійснення   нагляду   за   дотриманням   вимог законодавства  про охорону тваринного світу,  ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

8)зупиняти чи припиняти полювання  та  іншу  діяльність,  що провадиться з порушеннями вимог, установлених цим Законом;

9)  визначати    розмір    збитків,    завданих   мисливському господарству, за затвердженими таксами та методиками;

10)використовувати під час  виконання  службових  обов'язків попутний  транспорт  і  засоби  зв'язку,  що  належать користувачу мисливських угідь;

11)анулювати видані ними дозволи на полювання  та  добування мисливських   тварин  в  інших  цілях,  а  також  на  переселення, акліматизацію та утримання в неволі  чи  напіввільних  умовах  цих тварин;

12)викликати  посадових осіб,  громадян України та іноземців для усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог цього Закону;

13)  перевіряти   й  безоплатно  одержувати  від  юридичних  і фізичних  осіб  документи  з  ведення  мисливського  господарства,
мисливського   собаківництва,  добування,  зберігання,  утримання, перероблення  і  реалізації  мисливських   тварин   та   продукції полювання;

14)розглядати  в установленому законодавством порядку справи про  адміністративні  правопорушення,   пов'язані   з   добуванням мисливських  тварин,  порушенням  вимог  щодо ведення мисливського господарства,  у тому числі користування мисливськими угіддями,  і накладати адміністративні стягнення;

15)  на   стимулювання  та  матеріально-технічне  забезпечення діяльності в установленому законодавством порядку;

16)виконувати  інші  дії  відповідно  до  законодавства  про охорону навколишнього природного середовища і про тваринний світ.
     Права,  визначені  в  пунктах  2-6  цієї  статті, поширюються також на єгерів та посадових осіб користувачів мисливських  угідь, уповноважених  на  охорону  державного мисливського фонду.  Права, визначені в пунктах 2,  3,  5, 6 цієї статті, поширюються також на громадських    інспекторів    охорони   навколишнього   природного середовища   та   громадських   мисливських   інспекторів.  Права, визначені  в  пунктах  2-6,  14  цієї статті, поширюються також на державних районних мисливствознавців, головних лісничих, лісничих, головних  мисливствознавців  та  мисливствознавців  держлісгоспів, інших  державних  лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських  та  державних  мисливських господарств. ( Частина друга  статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003 )
     Посадові особи спеціально уповноваженого центрального  органу виконавчої   влади   у  галузі  охорони  навколишнього  природного середовища,   спеціально   уповноваженого   центрального    органу виконавчої  влади у галузі мисливського господарства та полювання, їх органів на  місцях,  посадові  особи  користувачів  мисливських угідь,  уповноважені  на охорону державного мисливського фонду під час виконання службових обов'язків,  а також громадські інспектори охорони   навколишнього   природного   середовища   та  громадські мисливські інспектори під  час  проведення  рейдів,  пов'язаних  з охороною   державного  мисливського  фонду,  можуть  перебувати  у мисливських угіддях із зброєю (відомчою чи власною) незалежно  від строків  полювання  за наявності у них посвідчення особи і дозволу органів внутрішніх справ на користування цією зброєю.

     Стаття 40. Правовий та соціальний захист працівників,
                уповноважених здійснювати контроль у галузі
                мисливського господарства та полювання

     Посадові особи спеціально уповноваженого центрального  органу виконавчої   влади   у  галузі  охорони  навколишнього  природного середовища,   спеціально   уповноваженого   центрального    органу виконавчої  влади у галузі мисливського господарства та полювання, їх  органів  на   місцях   підлягають   обов'язковому   державному особистому  страхуванню  за  рахунок  коштів державного бюджету на випадок  загибелі  на  суму  десятирічної  заробітної   плати   за останньою посадою, яку вони займали, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва,  захворювання чи інвалідності,  що сталися  у зв'язку   з   виконанням  посадових  обов'язків,  -  на  суму  від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою залежно від ступеня втрати працездатності.

     У разі  загибелі  посадової  особи  спеціально уповноваженого центрального   органу   виконавчої   влади   у   галузі    охорони навколишнього  природного  середовища,  спеціально  уповноваженого центрального  органу  виконавчої  влади  у   галузі   мисливського господарства та полювання,  їх органів на місцях,  посадової особи користувача мисливських угідь, уповноваженої на охорону державного мисливського  фонду,  у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, сім'ї  загиблого  або  його  утриманцям  виплачується   одноразова допомога  у  розмірі  десятирічної  заробітної  плати загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

     У разі нанесення посадовій особі тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових  обов'язків,  що  перешкоджають  надалі займатися   професійною  діяльністю,  їй  виплачується  одноразова допомога в  розмірі  п'ятирічної  заробітної  плати  за  останньою посадою,  яку  вона  займала,  за  рахунок  державного  бюджету  з наступним стягненням цієї суми з винних  осіб  і  в  установленому порядку призначається пенсія по інвалідності.

     У разі нанесення посадовій особі тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків,  що не перешкоджають надалі займатися   професійною  діяльністю,  їй  виплачується  одноразова допомога  в  розмірі  однорічної  заробітної  плати   за   рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

     Шкода, заподіяна  майну посадової особи або членам її сім'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків,  відшкодовується  в повному  обсязі  за  рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

     Річна заробітна  плата  посадової  особи,  що  береться   для нарахування   одноразової  допомоги,  включає  всі  види  грошових
виплат,  які отримала посадова особа за час  роботи  за  останньою посадою   за  рік,  що  передував  року  загибелі  або  ушкодження здоров'я.

     Стаття 41. Стимулювання осіб, уповноважених здійснювати
                контроль у галузі мисливського господарства
                та полювання

     Стимулювання осіб,  уповноважених  здійснювати   контроль   у галузі   мисливського   господарства   та  полювання,  проводиться відповідно  до  законів   України   "Про   охорону   навколишнього природного середовища"   (   1264-12  )  і  "Про  тваринний  світ" ( 3041-12 ).

     Особам, які  виявили  і  вилучили  незаконно добуту продукцію полювання,  може  бути  видано  як  винагороду  безоплатно  до  50 відсотків  м'яса копитних тварин,  а також пернату дичину,  кролів диких, зайців-русаків та м'ясо інших їстівних хутрових звірів.

                            Розділ VI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У
ГАЛУЗІ ПОЛЮВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

     Стаття 42. Відповідальність за порушення законодавства у
                галузі мисливського господарства та полювання
     Порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання   тягне   за   собою   дисциплінарну,   адміністративну, цивільно-правову  або  кримінальну  відповідальність   згідно   із законами України.
     Відповідальність за    порушення   законодавства   у   галузі мисливського господарства та полювання несуть особи, винні у:
     порушенні права державної власності на мисливських тварин;
     порушенні правил  полювання   та   здійснення   інших   видів використання мисливських тварин;
     перевищенні лімітів   та   норм   спеціального   використання мисливських тварин;
     порушенні вимог  щодо  користування  мисливськими   угіддями, погіршенні їх стану;
     використанні мисливських угідь не за призначенням;
     порушенні вимог    щодо    охорони   середовища   перебування мисливських тварин;
     порушенні правил утримання мисливських тварин у неволі або  в напіввільних умовах;
     виготовленні, збуті   та   застосуванні  заборонених  знарядь добування тварин;
     збуті незаконно добутої продукції полювання;
     самовільному або   з   порушенням    установленого    порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні мисливських тварин;
     неподанні в    установленому    порядку   або   приховуванні, спотворенні інформації про стан,  чисельність та обсяги  добування мисливських тварин;
     невжитті заходів   щодо   запобігання   загибелі  мисливських тварин, погіршенню середовища їх перебування;
     порушенні порядку  придбання   чи   реалізації,   незаконному пересиланні,   ввезенні   в   Україну  та  вивезенні  за  її  межі
мисливських  тварин  та  іншої  продукції   полювання,   включаючи мисливські трофеї.
     Законами України  може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання.

     Притягнення порушників до відповідальності не звільняє їх від обов'язку  відшкодувати  збитки,   завдані   внаслідок   порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання.
     Незаконно добуті  мисливські  тварини  чи  виготовлена  з них продукція, а також знаряддя правопорушень підлягають конфіскації в установленому законодавством порядку.
     У разі вилучення незаконно добутих або набутих в інший спосіб живих  мисливських  тварин  повинні  бути  вжиті  заходи   до   їх збереження і, якщо можливо, повернення у природне середовище.

     Стаття 43. Відшкодування збитків, завданих унаслідок
                порушення законодавства у галузі мисливського
                господарства та полювання
     Відшкодування    збитків,    завданих   унаслідок   порушення законодавства у галузі  мисливського  господарства  та  полювання, здійснюється  добровільно  або  за  рішенням  суду  відповідно  до законодавства  за  затвердженими  в установленому порядку таксами.  ( Частина  перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
     Такси для обчислення розміру відшкодування збитків,  завданих унаслідок   порушення   законодавства   в   галузі    мисливського господарства та полювання, затверджуються спеціально уповноваженим центральним   органом   виконавчої   влади   у   галузі    охорони навколишнього  природного  середовища  і  спеціально уповноваженим центральним  органом  виконавчої  влади  в   галузі   мисливського господарства  та  полювання  за  погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансів.
     У разі неможливості  вилучення  незаконно  добутої  продукції полювання  (якщо вона використана порушником в особистих цілях або з  його  вини  стала  непридатною   для   використання)   порушник відшкодовує її вартість,  яка обчислюється виходячи з ринкових цін на м'ясо, шкіряну, хутрову та іншу сировину вищого сорту, що діють на час відшкодування, у таких розмірах (не менш як):
     зубр: м'ясо - 300 кілограмів, шкура - 50 кілограмів;
     лось: м'ясо - 130 кілограмів, шкура - 30 кілограмів;
     олень благородний:   м'ясо   -  80  кілограмів,  шкура  -  20 кілограмів;
     олень плямистий:  м'ясо  -  50   кілограмів,   шкура   -   15 кілограмів;
     кабан: м'ясо - 60 кілограмів, шкура - 10 кілограмів;
     лань: м'ясо - 40 кілограмів, шкура - 5 кілограмів;
     козуля, муфлон: м'ясо - 15 кілограмів, шкура - 3 кілограми;
     ведмідь: м'ясо  -  100  кілограмів,  шкура  -  250 квадратних дециметрів;
     бобер: м'ясо - 5 кілограмів;
     заєць-русак, бабак, нутрія вільна: м'ясо - 3 кілограми;
     лебідь, дрофа: м'ясо - 5 кілограмів;
     глухар, гуси: м'ясо - 3 кілограми;
     тетерук, фазан, кріль дикий: м'ясо - 1 кілограм;
     качки, лиска: м'ясо - 0,5 кілограма;
     інша дрібна перната дичина: м'ясо - 0,3 кілограма.

                            Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1.    Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
    Стаття   24   цього   Закону   набирає  чинності  з  1  січня 2010  року.  (  Пункт  1  розділу  VII доповнено абзацом згідно із
Законом N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003 )
2.  Кабінету Міністрів України у  шестимісячний  строк  з  дня набрання чинності цим Законом:
     подати на  розгляд  Верховної  Ради  України  пропозиції  про приведення  законодавчих  актів  України  у  відповідність  з  цим
Законом;
   привести свої  нормативно-правові  акти у відповідність з цим Законом;
    відповідно     до     компетенції    забезпечити    прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
    забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових  актів,
що суперечать цьому Закону. 

Президент України                                                                                   Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
          N 1478-III                                                                                      продолжение:  1   2
Птицы
природа
Охота на утку
Животные
ПОИСК ПО САЙТУ:
Главная >> Законы >> Користування мисливськими угіддями

  Главная
  Литература
  Законы
  Оружие, снаряжение
  Охотничьи собаки
  Охотничьи животные
  Охота
  Рыбалка
  Грибы
  Кулинария
  Фото, видео
  Юмор
  Контакты


                                                                                              
ель
лес
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Использование материалов сайта возможно при размещении активной ссылки
   ©2009    Охота и природа - Информационный портал
сосновая ветка
Одежда, обувь, снаряжение охотника, ножи, лодки

  Новости охоты, рыбалки. Реклама 
березовые ветки
серая утка
животные, природа
лес, природа
лось